Algemene installatievoorwaarden Aelex

Algemene Richtlijnen voor Installatie
(inclusief disclaimer en montagehandleiding)

Aelex (handelsnaam van AliusEnergy B.V.)  
Meerheide 101
5521 DX Eersel, Nederland
Hierna te noemen “Aelex”

AliusEnergy B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54262437.

Artikel 1: Algemeen
1.1    Tijdens de installatie van ieder montagesysteem van Aelex dienen de instructies en veiligheidsvoorschriften weergegeven in dit document en de bijbehorende montagehandleiding      nauwkeurig te worden gevolgd. Zoals ook weergegeven in de toepasselijke algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Aelex, leidt niet-naleving van de in dit document genoemde voorschriften ertoe dat de afnemer geen beroep meer toekomt op eventuele garanties en is Aelex niet langer aansprakelijk voor enige vorm van schade uit welke hoofde dan ook.
1.2    De gegevens, opmerkingen en adviezen in dit document zijn bindend. Aelex behoudt zich het recht voor dit document zonder verdere aankondiging aan te passen.

Artikel 2: Veiligheid
2.1    De installatie van montagesystemen van Aelex dient door gekwalificeerd technisch personeel te worden uitgevoerd.
2.2    Bij de installatie van montagesystemen dienen alle geleverde componenten ten alle tijden  te worden aangewend en op de juiste manier, dat wil zeggen conform de instructies, veiligheidsvoorschriften uit dit document en de montagehandleiding, te worden gemonteerd. Het buiten toepassing laten van onderdelen kan het functioneren van montagesystemen nadelig beïnvloeden en is derhalve niet toegestaan.
2.3    De verantwoordelijkheid om te controleren en valideren dat een montagesysteem in zijn volledigheid is geleverd en op de juiste wijze is gemonteerd ligt bij de afnemer.
2.4    Vermijd montage bij harde wind en een nat (glad) dakoppervlak.
2.5    Werk tijdens de installatie op het dak altijd met valbeveiliging en indien nodig met vangnetten en randbeveiliging.
2.6    Draag altijd de juiste beschermde kleding en handschoenen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Artikel 3: Omgevingsfactoren
3.1    Hoge naburige gebouwen of objecten zoals windmolens kunnen de winddruk beïnvloeden. In dergelijke gevallen dient er altijd advies te worden ingewonnen bij Aelex, alvorens tot installatie over te gaan.
3.2    Indien voor, tijdens of na de installatie wordt vastgesteld, dat gegevens, informatie en/of omgevingsfactoren niet volledig overeen komen met de uitgangspunten c.q. het projectrapport, moet het project eerst opnieuw worden gecalculeerd en eventueel worden aangepast.
3.3    In kustgebieden dienen montagesystemen op minimaal 500 meter afstand van open water te worden geplaatst. Dit, ter voorkoming van versnelde corrosie door inwerking van zout water.

Artikel 4: Stabiliteit en conditie van het dak
4.1    De conditie van het dak dient vooraf te worden gecontroleerd op voldoende sterkte om het gewicht van een montagesysteem inclusief zonnepanelen en wind- en sneeuwbelasting te kunnen dragen. Let er op dat de belastingreserve van het dak niet plaatselijk noch in zijn geheel wordt overschreden.
4.2    Controleer de stabiliteit van het dak en pas het dak/constructie aan waar nodig.

Artikel 5: Normen, voorschrift en regelgeving
5.1    Neem voor een correcte en veilige installatie en gebruik van een montagesysteem altijd de volgende normen, voorschriften en regelgeving in acht:

 • Bouwbesluit 2012 (voorschriften bouw, gebruik en sloop gebouwen)
 • NEN 7250:2014 – Bouwkundige aspecten zonne-energiesystemen
 • NEN-EN 1990 – Grondslag van het constructief ontwerp
 • NEN-EN 1991-1-3 – Algemene belastingen – sneeuwbelasting
 • NEN-EN 1991-1-4 – Algemene belastingen – windbelasting
 • NEN 1010:2015 – Elektrische installaties voor laagspanning (HD-IEC 60364)
 • NEN-EN-IEC 62305 – Bliksembeveiliging
 • Arbowet en Arboregeling - Veilig werken
 • NEN 3140 - veilige bedrijfsvoering laagspanning installaties
 • Checklist VCA - Veilig werken op de werkvloer
 • Richtlijn A-blad steigerbouwen

Artikel 6: Dilataties
6.1.   Het koppelen van twee of meer inlegprofielen dienen strikt conform de montagehandleiding te gebeuren.
6.3    Het bevestigen van de inlegprofielen op de Proficlicks dient strikt conform de dilatatietabel te gebeuren.
6.4    Om verschuiving van een inlegprofiel te voorkomen, dient deze te worden geborgd met behulp van de IP-bender.
6.5.   Een gekoppeld montagesysteem mag niet over een goot of nok worden geplaatst.

Artikel 7: Zonnepanelen
7.1.   Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om te controleren of de te plaatsen zonnepanelen overeenkomen met de zonnepanelen in het projectplan.
7.2    Wanneer de maatvoering van het projectplan en de te plaatsen zonnepanelen niet overeenkomen dient er een nieuw projectplan gemaakt te worden om de deugdelijkheid en stabiliteit van een montagesysteem te kunnen waarborgen. 


Aelex Disclaimer
Lees deze informatie goed door, voordat je begint aan het ontwerp en de installatie van je PV-systeem.

Met de installatie van een PV-systeem veranderd de dakbelasting welke gevolgen kan hebben voor de draagconstructie. Het is daarom belangrijk de dakbelasting opnieuw te laten berekenen door een gekwalificeerde technicus. Let daarbij op de actuele regelgeving, met name de NEN6702, NEN7250, NEN1991-1-1-4 A1+ C2/NB & NEN1991-1-1-3.

Artikel 1: Vraag ook akkoord aan de verzekeraar en de constructeur voor:
1.1 De lasten op het gebouw door het extra gewicht van het PV-systeem.
1.2 De lasten op het gebouw door de veranderde geometrie van het dakvlak.
1.3 De lasten op het gebouw door de dynamische winddruk en neerslag.
1.4 De lasten tijdens het PV-systeem op het gebouw, de dakbedekking en de isolatie.
1.5 De belasting van de contactpunten van het PV-systeem op de compatibiliteit van de isolatie en dakbedekking.
1.6 De compatibiliteit van de dakbedekking met de draagconstructie bij de contactpunten.
1.7 De gevolgen van de thermische werking van het gebouw en het PV-systeem op elkaar.
1.8 De gevolgen van eventuele beweging van het dak en het PV-systeem.

Artikel 2: Windgebied en windlasten Nederland
2.1 Langs de kust heeft de wind vrij spel en kan dan flink aanzwellen. Daarom gelden er volgens NEN-EN 1991-14 extra voorwaarden als je een PV-systeem installeert in
een kuststrook in windgebied 1 en 2 (zie afbeelding).
2.2 Een gebouw valt in deze strook als de afstand van het water tot het gebouw kleiner of gelijk is aan 10 maal de gebouwhoogte.   
2.3 Wij adviseren nadrukkelijk om ook gebouwen met een afstand van het water tot het pand die kleiner of gelijk is aan 50 maal de hoogte door ons te laten controleren!                                          2.4 Berekeningen gemaakt in de Aelex configurator worden op basis van opgegeven postcode ingedeeld in windgebied 1, 2 of 3. De maximale gebouwhoogte in windgebied 2 & 3 is 15 meter. Voor windgebied 1 is de maximale gebouwhoogte 10 meter.
2.5 Bij een helingshoek kleiner dan 15° in windgebied 2 en 3 dienen de Aelex borgveertjes toegepast te worden om uitwaaien van de PV panelen te voorkomen. Voor windgebied 1 is dit bij een helingshoed kleiner dan 20°.
2.6 Hoge naburige gebouwen of objecten zoals windmolens kunnen de winddruk beïnvloeden. In dergelijke gevallen dient er altijd advies te worden ingewonnen bij Aelex, alvorens de installatie kan plaatsvinden.

 


Artikel 3: Windgebied en windlasten België
3.1 Langs de kust heeft de wind vrij spel en kan dan flink aanzwellen. Daarom gelden er volgens NEN-EN 1991-14 extra voorwaarden als je een PV-systeem installeert in een kuststrook in windgebied 26 m/s (zie afbeelding).
3.2 Een gebouw valt in deze strook als de afstand van het water tot het gebouw kleiner of gelijk is aan 10 maal de gebouwhoogte.                    
3.3 Wij adviseren nadrukkelijk om ook gebouwen met een afstand van het water tot het pand die kleiner of gelijk is aan 50 maal de hoogte door ons te laten controleren.                                      3.4 Berekeningen in de Aelex configurator worden door op basis van opgegeven postcode ingedeeld in windgebied 23, 24, 25 of 26 m/s. De maximale gebouwhoogte in windgebied 23, 24 & 25 m/s is 15 meter. Voor windgebied 26 m/s is de maximale gebouwhoogte 10 meter.
3.5 Bij een helingshoek kleiner dan 15° dienen de Aelex borgveertjes toegepast te worden.om uitwaaien van de PV panelen te voorkomen.
3.6 Hoge naburige gebouwen of objecten zoals windmolens kunnen de winddruk beïnvloeden. In dergelijke gevallen dient er altijd advies te worden ingewonnen bij Aelex, alvorens de installatie kan plaatsvinden.


Artikel 4: Rechten
4.1 De berekeningen en de maatvoering in de Aelex Calculator zijn met grote zorgvuldigheid gemaakt, echter kunnen hier geen rechten aan ontleend worden, evenals de prijzen. De algemene leveringsvoorwaarden zijn te vinden op Aelex.nl. In geval van een bestelling zijn deze disclaimer en algemene voorwaarden automatisch van toepassing. 

Aelex Montagehandleiding(en) 
Een professionele montage is een vereiste voor een lange levensduur en beter rendement van het systeem. Daarom voorzien we je graag van alle documentatie die je nodig hebt voor een hoogwaardige montage en afwerking van jouw project. Alle documentatie voor montage zijn terug te vinden op de website.
Montage handleiding Inlegmontagesysteem voor pannendak
Montage handleiding Inlegmontagesysteem voor damwand dak
Montage handleiding golfplaten dak
Montage handleiding gevelmontage
Montage handleiding Indakoplossing Aesthetica
Montage handleiding indak-montagesysteem trapezium gootstuk