Privacy statement

AliusEnergy BV en AliusClimate B.V., hierna te noemen Alius, gevestigd te Eersel, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
AliusEnergy BV
Meerheide 101
5521 DX, Eersel
The Netherlands
info@alius.nl
+31 (0)497-555362

AliusClimate BV
Meerheide 101
5521 DX, Eersel
The Netherlands
info.climate@alius.nl
+31 (0)497-555362

Persoonsgegevens die wij verwerken
Alius verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Alius verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het uitvoeren van een overeenkomst
  • Informatieverstrekking over onze producten en diensten
  • Voor administratieve doeleinden, zoals facturatie en garantie

Geautomatiseerde besluitvorming
Alius neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Alius) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewarenAlius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van huidige wetgeving bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van zeven jaren na de laatste opdracht. Dit volgens de huidige wetgeving die ons verplicht om de administratie zolang te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Alius deelt nooit gegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten of als dit wettelijk verplicht is. Dit zal altijd in overleg met de klant gebeuren. Gegevens worden nooit gedeeld voor commerciële doeleinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alius blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Alius gebruikt voor Alius.nl en Mijnalius.nl analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies
Alius gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U hoeft geen toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies.

Analytische cookies
Analytische cookies gebruiken we onder andere om bezoekersaantallen te bekijken, om te zien met welke apparaten en browsers onze website wordt bezocht en hoe bezoekers door onze site navigeren. Met deze gegevens kunnen wij Alius.nl en Mijnalius.nl verder optimaliseren voor u als bezoeker.

De gebruikte analytische cookies
1. Naam: _ga, _ga# _gid en _gat
2. Bewaartermijn: _ga en _ga# 2 jaar, _gid 1 dag, _gat 1 minuut
3. Functie: Deze cookies zijn nodig om Google Analytics goed te laten werken.

Met Google Analytics kunnen we onder andere zien hoeveel mensen Alius.nl en Mijnalius.nl bezoeken en welke pagina’s ze bekijken. We hebben Google Analytics zo ingesteld dat uw gegevens geanonimiseerd worden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. U hoeft geen toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting van veilig internetten.

Cookies van derden
Op deze website worden ook pixels geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, zoals Facebook, Linkedin, Instagram, YouTube en Google Analytics.
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middels van links met Alius.nl en Mijnalius.nl zijn verbonden. Om inzage te krijgen in de manier waarop zij met uw gegevens omgaan verwijzen we u graag door naar de privacyverklaring van deze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AliusEnergy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Femke Walda, info@alius.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Alius wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Alius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@alius.nl.