Privacy statement

Artikel 1.    Introductie
1.         Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door:
·           AliusEnergy B.V. gevestigd te Bergeijk ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 54262437; en/of
·           AliusClimate B.V., gevestigd te Eersel en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61116270; en/of aan hen gelieerde vennootschappen (hierna: “Alius” of “wij”). 
2.        Alius zet zich in voor de bescherming van jouw privacy. Deze Privacyverklaring beschrijft wat wij met jouw gegevens doen en is van toepassing op alle gegevens waarmee je kan worden geïdentificeerd ("Persoonsgegevens") door Alius, zoals maar niet beperkt tot de verwerking via de websites van Alius (hierna: "Websites").

3.        Voor jouw gemak wordt elke sectie van deze Privacyverklaring hieronder uiteengezet:
·           Introductie
·           Verwerking van jouw Persoonsgegevens
·           Doeleinden van de verwerking
·           Grondslag van de verwerking
·           Ontvangers van jouw Persoonsgegevens
·           Bewaring van jouw Persoonsgegevens
·           Beveiliging van jouw Persoonsgegevens
·           Jouw rechten
·           Wijzigingen en vragen

Artikel 2.    Verwerking van jouw Persoonsgegevens
1.        Alius is een verwerkingsverantwoordelijke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat met betrekking tot alle Persoonsgegevens waarnaar in deze Privacyverklaring wordt verwezen, wij het doel bepalen waarvoor wij deze gegevens verwerken en wij de primaire middelen bepalen die nodig zijn voor de verwerking van deze gegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij de (categorieën van) gegevens die in dit artikel worden genoemd. Bij Alius vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.
Gegevens die rechtstreeks bij jou worden verzameld:
2.        Websitebezoekers. Wanneer je onze Websites bezoekt, kunnen wij (automatisch) de volgende gegevens over jou en/of jouw apparaat verzamelen: 
·           Je IP-adres;
·           Je (mobiele) apparaat identifier;
·           Informatie over je browserinstellingen, zoals schermverhouding, schermresolutie, taalinstellingen, browserinformatie (user agent) en/of besturingssysteem;
·           Query-string.
Gegevens die je aan ons kunt verstrekken
3.         (Potentiële) klanten en leveranciers. Onder bepaalde omstandigheden kan het zijn dat je ons meer informatie over jezelf wilt verstrekken, bijvoorbeeld in verband met een vraag die je aan ons wilt stellen, indien je interesse hebt om diensten bij ons af te nemen of indien je diensten aan ons levert of wenst te leveren.  Wanneer je contact met ons opneemt, kunnen wij de volgende informatie over jou verwerken: 
·           Je naam;
·           Je bedrijfsnaam;
·           Je (zakelijke) e-mail adres;
·           Je (zakelijke) telefoonnummer;
4.         Sollicitanten. In het geval je bij ons solliciteert naar een baan, kunnen wij de volgende informatie over jou verwerken: 
·           Je naam;
·           Je (e-mail) adres;
·           Je telefoonnummer;
·           Je website;
·           Je beroeps- of tewerkstellingsgegevens en onderwijsgegevens;
·           Alle andere Persoonsgegevens die je zelf aan ons besluit te verstrekken.
5.         Indien je ervoor kiest om ons aanvullende Persoonsgegevens te verstrekken, raden wij je aan om het verstrekken van dergelijke gegevens te beperken tot het absolute minimum, en wij raden je af om ons gevoelige Persoonsgegevens te verstrekken.
Gegevens verzameld via onze partners
6.         We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.
7.         Derden kunnen mogelijk gegevens over jou verwerken via onze websites om ons bepaalde producten en diensten te leveren. Dergelijke derde partijen kunnen technologieën gebruiken zoals cookies, ad tags of ad beacons om informatie te verzamelen over jouw interactie met producten en diensten (zoals advertenties) die zij via de Website aanbieden. 

Artikel 3.    Doeleinden van de verwerking
1.         Wij verwerken jouw Persoonsgegevens om je de best mogelijke diensten aan te bieden, om onze Websites en diensten te optimaliseren en om de continuïteit ervan te verzekeren. Meer  specifiek kunnen jouw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden worden gebruikt: 
·           Om onze diensten te verlenen en in het kader van onze bedrijfsvoering: wij kunnen bepaalde informatie over je nodig hebben om onze diensten te kunnen verlenen en anderszins ons bedrijf te voeren. 
·           Om onze diensten aan te passen: je hebt de mogelijkheid om de Website-ervaring aan jouw behoeften aan te passen. Om je aanpassingen te kunnen onthouden, kunnen wij Persoonsgegevens over je verwerken, zoals een unieke ID en jouw IP-adres.
·           Om onze diensten te verbeteren: onze Websites en diensten zijn voortdurend in ontwikkeling, en wij werken voortdurend aan het verbeteren van jouw gebruikerservaring en het toevoegen van nieuwe functionaliteit aan onze Websites. 
·           Om onze diensten te beveiligen: om je de best mogelijke gebruikerservaring te kunnen bieden, is het noodzakelijk om hackers, geautomatiseerde bots of andere bedreigingen buiten de deur te houden. Daarom controleren wij voortdurend onze diensten en het gebruik van onze diensten.
·           Om onze goederen en medewerkers te beveiligen: om onze goederen en medewerkers te bewaken en te beveiligen, hebben wij bewakingscamera’s geplaatst op onze terreinen.
·           Om met je te communiceren: wanneer je contact met ons opneemt, verwerken wij je contactgegevens zoals je naam en e-mailadres en eventuele andere Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt om adequaat te kunnen reageren op jouw vraag. Ook kunnen wij je naam en e-mailadres verwerken om je nieuwsbrieven te sturen. 
·           Voor marketingdoeleinden: gegevens over je bezoek aan onze Websites kunnen worden gebruikt door onze advertentiepartners om je advertenties over onze diensten elders aan te bieden. 
·           Om onze rechten uit te oefenen en veilig te stellen: het is mogelijk dat wij onze wettelijke rechten moeten uitoefenen in het geval je inbreuk maakt op ons intellectueel eigendom, je schuldig maakt aan frauduleuze handelingen of handelt in strijd met deze Privacyverklaring of onze algemene voorwaarden.
·           Om onze partners te compenseren: omdat wij advertenties tonen en gebruiken, kunnen bepaalde Persoonsgegevens nodig zijn om de vergoeding te berekenen die moet worden betaald aan of ontvangen door of van onze partners.
·           Om te voldoen aan een wettelijke verplichting: we kunnen door de wet of door een gerechtelijk bevel verplicht worden om bepaalde Persoonsgegevens te verwerken (en/of over te dragen).

Artikel 4.    Grondslag van de verwerking
1.         Wij verwerken jouw Persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
·           Uitvoering van een overeenkomst met jou: de meeste verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd om jou onze diensten te leveren. Wij verlenen onze diensten op basis van onze algemene voorwaarden. 
·           Voldoen aan een wettelijke verplichting: wij kunnen onder bepaalde omstandigheden wettelijk verplicht zijn om jouw Persoonsgegevens te verwerken.
·           Onze gerechtvaardigde belangen: jouw Persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang, zoals onze commerciële belangen. Dit kan onder meer het geval zijn bij (re)marketing en compensatie van onze partners. Een ander gerechtvaardigd belang is ons belang om onze goederen en medemerkers te beveiligen. 
·           Uw toestemming: indien bepaalde verwerkingsactiviteiten geen verband houden met ons contract met jou, een wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang, dan kunnen wij jouw Persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming.

Artikel 5.    Ontvangers van jouw Persoonsgegevens
1.         Alius kan jouw Persoonsgegevens delen met de volgende categorieën van ontvangers: 
·           Leveranciers: wanneer dit noodzakelijk is om het gebruik van Websites en diensten mogelijk te maken, kunnen wij jouw Persoonsgegevens delen met leveranciers, onderaannemers en zakelijke partners, zoals onze hostingprovider die de Websites host, partners die ons helpen de gebruikerservaring van onze diensten te verbeteren en leveranciers van IT-ondersteuning, gegevensback-up, herstelservice en kantoorsoftware.
·           Groepsentiteiten: wij kunnen Persoonsgegevens verstrekken aan andere entiteiten binnen de Alius-groep van bedrijven, indien dit noodzakelijk is voor administratiedoeleinden, interne rapportage, auditing of beveiligingsdoeleinden.
·           Zakelijke dienstverleners: Onze accountant, juridische adviseurs en andere professionele dienstverleners die door ons worden ingeschakeld om redenen van compliance;
·           Advertentiepartners: Informatie over jouw Websitebezoek kan worden verstrekt aan advertentiepartners om jou te voorzien van (relevante) advertenties op onze Websites en elders, en om de effectiviteit van advertenties te meten.
·           Marketingpartners: wij kunnen Persoonsgegevens delen met derden die ons helpen onze diensten op de markt te brengen, merkervaringen te creëren, te leveren en te meten en om ons te helpen betere strategische beslissingen te nemen. 
·           Wetshandhavingsinstanties: wij kunnen verplicht zijn om jouw gegevens te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, rechtbanken of andere overheidsinstanties in verband met een gerechtelijk bevel. Daarnaast kunnen wij jouw gegevens verstrekken aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, rechtbanken of anderszins om onze rechten uit te oefenen.
·           Fraudepreventie: wij kunnen derden inschakelen wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om vermoedelijke illegale of frauduleuze activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of hierop te reageren, of om de veiligheid, rechten of eigendommen van ons, onze gebruikers, of anderen te beschermen.
·           Derden: wij kunnen gegevens overdragen aan derden die Alius wensen over te nemen of met Alius wensen te fuseren, die een deel van of al onze activa kopen of in geval van een bedrijfsherstructurering.
2.              De derde partijen die jouw Persoonsgegevens ontvangen of er toegang toe hebben, kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Google Analytics. Bij de doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER (de zogenaamde "derde landen"), zorgen wij voor passende waarborgen. Meer in het bijzonder binden wij ontvangers van Persoonsgegevens contractueel om jouw gegevens te beschermen met gebruikmaking van de Standaard Contractuele Clausules (SCC's) zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. Wij zullen vooraf (waar nodig met de hulp van de ontvangers in derde landen) per geval beoordelen of de wetgeving of praktijk van het derde land afbreuk doet aan de doeltreffendheid van de SCC's. In die gevallen zullen wij aanvullende maatregelen nemen om de leemten in de bescherming op te vullen en deze op het door de EU-wetgeving vereiste niveau te brengen. 

Artikel 6.    Bewaring van jouw Persoonsgegevens
1.         Wij bewaren jouw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het bijbehorende doel zoals hierboven uiteengezet. Daarna kunnen wij jouw Persoonsgegevens bewaren indien dit vereist of noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te kunnen voldoen aan eventuele wettelijke, rapportage- of auditvereisten, zoals de fiscale bewaartermijn van zeven jaar. Waar mogelijk anonimiseren of pseudo-anonimiseren wij jouw Persoonsgegevens of bewaren deze uitsluitend in geaggregeerde vorm. Camerabeelden bewaren wij niet langer dan vier weken, tenzij er een grondslag bestaat om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld in het geval van diefstal of vandalisme. 

Artikel 7.    Beveiliging van jouw Persoonsgegevens
1.         Wij hechten veel waarde aan de veilige verwerking van jouw Persoonsgegevens. Daarom treffen wij beveiligingsmaatregelen zoals, maar niet beperkt tot:  
·           Het pseudonimiseren en versleutelen van Persoonsgegevens, waar mogelijk;
·           Het waarborgen van de permanente vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten;
·           Het tijdig herstellen van de beschikbaarheid van en toegang tot Persoonsgegevens in geval van een fysiek of technisch incident; en
·           Een proces voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

Artikel 8.    Je rechten
1.               Je beschikt over de volgende rechten: 
·           Bezwaar: Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens en de voorwaarden waaronder deze verwerking plaatsvindt.  
·           Inzage: Je hebt het recht om van ons, zonder beperking, met redelijke tussenpozen en zonder buitensporige vertraging of kosten, i) een bevestiging te vragen of er al dan niet Persoonsgegevens van jou worden verwerkt, ii) informatie over de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, iii) de betreffende categorieën Persoonsgegevens, en iv) de ontvangers of categorieën ontvangers met wie de Persoonsgegevens worden gedeeld.
·           Rectificatie, beperking, wissing, blokkering of verwijdering: Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op rectificatie, beperking, wissing, blokkering of verwijdering van jouw Persoonsgegevens die niet in overeenstemming met de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming worden verwerkt, met name wanneer de gegevens onvolledig of onnauwkeurig zijn. 
·           Dataportabiliteit: Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht om jouw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen om deze gegevens over te dragen.
·           Toestemming intrekken: wanneer wij Persoonsgegevens over jou verwerken op basis van jouw voorafgaande toestemming voor die verwerking, kan je je toestemming op elk moment intrekken.
·           Klacht bij bevoegde toezichthoudende autoriteit. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.  
2.              Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@alius.nl. 
3.              Om te voldoen aan je verzoeken om jouw rechten uit te oefenen zoals hierboven vermeld, kunnen wij je om specifieke aanvullende informatie vragen om je te identificeren. Wij verzamelen en verwerken dergelijke specifieke gegevens alleen met het oog op de uitvoering van jouw hierboven vermelde rechten, voor zover dit door jou wordt gevraagd.

Artikel 9.    Wijzigingen en vragen
1.          Alius kan deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Indien deze Privacyverklaring wordt gewijzigd, zal de gewijzigde Privacyverklaring aan jou ter beschikking worden gesteld door publicatie van de gewijzigde Privacyverklaring op de Website. 
2.         Indien je na het lezen van deze Privacyverklaring vragen hebt of enig recht zoals vermeld in deze Privacyverklaring wenst uit te oefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@alius.nl.