Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Artikel 1
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door AliusEnergy B.V. statutair gevestigd te Bergeijk ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 54262437, hierna te noemen AliusEnergy.

2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde afnemer, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door AliusEnergy uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

4. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door afnemer in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van afnemer buiten toepassing.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. AliusEnergy en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Offertes
Artikel 2
1. Alle offertes van AliusEnergy zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van 14 dagen.

2. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien AliusEnergy schriftelijk (per email) heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van afnemer te accepteren. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan door partijen ook met andere middelen bewezen worden onder meer door het versturen van een proforma danwel factuur of doordat de goederen zijn geleverd aan de afnemer.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van AliusEnergy binden AliusEnergy niet, tenzij deze werknemers daartoe een volmacht hebben dan wel de afspraak schriftelijk door AliusEnergy wordt bevestigd.

Prijs en prijsaanpassing
Artikel 3

1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting verpakkingskosten, in- en uitvoerrechten en andere heffingen van Nederlandse of buitenlandse overheden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. AliusEnergy stelt in beginsel ieder kwartaal een nieuwe prijslijst vast. AliusEnergy behoudt zich het recht voorde overeengekomen prijzen te verhogen na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor de levering, indien wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven. Het bewijs van de wijziging in een of meer kostprijsfactoren kan door partijen onder meer worden bewezen aan de hand van de gewijzigd vastgestelde prijslijst.

3. AliusEnergy stelt afnemer tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. AliusEnergy ontbindt alsdan, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan tien procent (10%) op schriftelijk verzoek van afnemer de overeenkomst.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in euro’s.

5. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventuele vervoers- of emballagekosten.

Betaling
Artikel 4
1. Alle betalingen dienen in beginsel plaats te vinden voor levering van de goederen doch uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of  schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van AliusEnergy of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

2. Reclames over tekortkomingen in de factuur dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na de factuurdatum aan AliusEnergy kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien afnemer niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en heeft AliusEnergy zonder een nadere sommatie het recht afnemer de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke AliusEnergy toekomen.

4. Alle kosten, welke voor AliusEnergy voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door afnemer van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van afnemer. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door AliusEnergy en afnemer in beginsel gesteld op 15% van de te vorderen hoofdsom danwel berekend overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Afnemer is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.

5. De door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens op de opeisbare facturen waarbij de oudste facturen het eerst worden voldaan; zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Indien en voor zover afnemer met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar  onderneming, is al hetgeen AliusEnergy van afnemer te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

7. AliusEnergy behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen begrote prijs te verlangen.

8. Afnemer is gehouden op eerste vordering van AliusEnergy zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen afnemer uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan AliusEnergy schuldig mocht zijn. AliusEnergy is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat afnemer al zijn verplichtingen jegens AliusEnergy of een tot het concern van AliusEnergy behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan is nagekomen.

Toestemming voor gebruik gegevens wederpartij en reclame
Artikel 5
1. De afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig verstrekken van informatie aan de eindgebruikers onder meer ten aanzien van de mogelijkheden voor het gebruik van een monitor portaal. AliusEnergy is niet aansprakelijk voor enige schadeclaims die voortkomen uit het gebruik van een dergelijk portaal.

2. AliusEnergy mag adverteren met de naam van afnemer als klant van AliusEnergy voor zover dit promotionele doeleinden betreft.

Levering en risico
Artikel 6
1. De levering geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de geaccepteerde offerte danwel per mail door AliusEnergy is bevestigd. De levertijd wordt door AliusEnergy bij  benadering vastgesteld. Deze termijn is echter niet bindend. Indien in de geaccepteerde offerte danwel per mail door AliusEnergy geen plaats van levering is vermeld, vindt levering plaats af magazijn.

2. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft afnemer niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

3. Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van AliusEnergy voor directe of indirecte gevolgen van te late levering.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft AliusEnergy het recht de door haar te leveren goederen in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt.

5. Afnemer is verplicht de goederen die hij (op afroep) heeft besteld, af te nemen binnen 5 dagen na de dagtekening van de orderbevestiging. Indien afnemer de goederen niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat afnemer daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is afnemer van rechtswege in verzuim en heeft AliusEnergy het recht de goederen vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van afnemer te vervoeren naar en op te slaan op een door AliusEnergy vast te stellen plaats. Afnemer is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 15% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

6. Indien de goederen binnen twee maanden na de aanbieding ter levering niet door afnemer in ontvangst zijn genomen, is AliusEnergy gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen. Afnemer is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten.

7. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen komt voor rekening van afnemer vanaf het moment van de levering.

8. De kosten verband houdende met levering van goederen, waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, het verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, emballage, takel-, laad- en loswerkzaamheden, zijn voor rekening en voor risico van afnemer.

Retourzendingen
Artikel 7
Retourzendingen van reeds door AliusEnergy geleverde goederen worden eerst na schriftelijke toestemming daartoe door AliusEnergy geaccepteerd. Deze retourzendingen zijn volledig voor rekening en risico van afnemer.

Emballage
Artikel 8
De emballage blijft eigendom van AliusEnergy. Afnemer dient deze emballage als een goed huisvader te beheren. Onder emballage wordt niet verstaan verpakkingsfolie, wegwerppallets en karton. AliusEnergy is gerechtigd om voor de emballage statiegeld in rekening te brengen. AliusEnergy neemt de emballage retour, mits in goede staat, tegen de prijs die aan de afnemer in rekening is gebracht binnen een maand na de leveringsdatum. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, is de afnemer voor deze schade aansprakelijk en zal de emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9
1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van afnemer, behoudt AliusEnergy zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop afnemer aan haar verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan AliusEnergy betreffende:
a. de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
b. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst.

2. Indien AliusEnergy vorderingen op afnemer bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op afnemer ter zake waarvan geen  eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van afnemer eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

3. Zolang de eigendom van het geleverde niet op afnemer is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.

4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op afnemer is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van AliusEnergy voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven.

5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op afnemer is overgegaan is het afnemer toegestaan het geleverde in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- of verwerken respectievelijk aan derden te verkopen en over te dragen mits hij in geval van doorverkoop de eigendom van het geleverde jegens zijn afnemer voorbehoudt, respectievelijk de door hem aan AliusEnergy verschuldigde koopprijs terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van AliusEnergy aan deze een pandrecht verschaft op de vordering op zijn afnemen.

6. AliusEnergy heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover afnemer met de nakoming van enige verplichting jegens AliusEnergy in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van AliusEnergy in betalingsmoeilijkheden verkeert.

7. Afnemer verleent AliusEnergy nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om de locatie en de gebouwen van afnemer te betreden of te laten betreden door een door AliusEnergy aan te wijzen derde indien AliusEnergy het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.

Garantie
Artikel 10
1. AliusEnergy garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van de producten voor een periode welke nimmer verder strekt dan de garantie die door de leverancier van de afzonderlijke producten jegens AliusEnergy wordt gesteld.

2. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:
a. onoordeelkundige behandeling van de producten;
b. onoordeelkundige opslag waardoor het geleverde blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag;
c. slijtage welke niet buitensporig is gezien het gebruik dat voor AliusEnergy voorzienbaar van het geleverde wordt gemaakt;
d. gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de producten geleverd zijn;
e. het naleven van enig overheidsvoorschrift.
f. schade als gevolg van beschadiging van het gebouw waarop de producten worden geïnstalleerd.
g. blootstelling aan extreme hitte, snel veranderende omgevingstemperaturen, chemische producten, geweld van buitenaf o.a. ongevallen, natuurgeweld zoals hagel, aardbevingen en blikseminslag;
h. blootstelling aan een hoger voltage dan het maximum toegestane voltage volgens de productspecificatie;
Voorts valt niet onder de garantie:
i. alle producten waarvoor niet (geheel) betaald is ondanks dat de betaling opeisbaar is en er geen reden is voor het opschorten van de betaling;
j. zonnepanelen en/of omvormers waarvan de naam, het type en/of module serienummer is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt anders dan door AliusEnergy aangebrachte of veroorzaakte wijzigingen;
k. zonnepanelen die zijn geïnstalleerd op mobiele installaties zoals (woon)units, voertuigen, schepen of offshore;
l. producten die gebruikt worden op een wijze waarbij inbreuk wordt gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht van de fabrikant;
m. glasbreuk en/of beschadigingen aan de rand van de zonnepanelen, verkleuring door schimmel of mosgroei.

3. Indien afnemer danwel eindgebruiker aan het geleverde wijzigingen hebben aangebracht, dan wel het geleverde niet door een door AliusEnergy geautoriseerde einstallateur
gerepareerd is, vervalt de garantie.

4. AliusEnergy heeft het recht het gebrek in het geleverde naar keuze te herstellen door kosteloos herstel of volledige vervanging van het geleverde. Zij kan, naar keuze, haar garantieverplichting ook nakomen door het restitueren van de prijs.

5. Indien AliusEnergy overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het geleverde of tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom, kan zij het voordeel van het
tijdelijke gebruik door afnemer verrekenen.

6. Deze garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het leveren van vervangende onderdelen. Uitdrukkelijk niet onder deze garantie begrepen zijn de kosten van arbeid.

7. Door vervanging of herstel van het geleverde krachtens deze garantiebepalingen wordt de overeengekomen garantietermijn niet verlengd.

8. Gedurende de periode waarin afnemer in verzuim is enige verplichting welke voor haar uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst na te komen is AliusEnergy niet gehouden tot het verlenen van enige garantie.

9. Iedere aansprakelijkheid jegens afnemer ter zake van een gebrekkige levering is te allen tijde beperkt tot de hierboven weergegeven garantieverplichtingen.

Aansprakelijkheid
Artikel 11
1. De aansprakelijkheid van AliusEnergy voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht. De aansprakelijkheid is in elk geval steeds beperkt tot het bedrag waarvoor AliusEnergy zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, danwel indien AliusEnergy zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd of indien geen dekking wordt verleend, het bedrag waarvoor ondernemers vergelijkbaar met AliusEnergy zich gewoonlijk plegen te verzekeren.

2. AliusEnergy is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door  bedrijfsstagnatie, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de levering van de producten.

3. AliusEnergy is niet aansprakelijk voor gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door afnemer voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door afnemer voorgeschreven constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door afnemer voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of  hulppersoon. Deze gebreken vallen niet onder de garantie.

4. Afnemer vrijwaart AliusEnergy tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen AliusEnergy en afnemer.

5. De beperking van de aansprakelijkheid is evenzeer van toepassing voor werknemers van AliusEnergy en voor door AliusEnergy voor de uitvoering van de werkzaamheden  ingeschakelde derden.

Overmacht
Artikel 12
1. Indien en voor zover AliusEnergy zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de  verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.

2. Onder oorzaken die AliusEnergy niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van AliusEnergy of in de onderneming van een derde van wie AliusEnergy goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.

3. Onder oorzaken die AliusEnergy niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en  oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie AliusEnergy goederen of diensten betrekt.

4. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet AliusEnergy ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan afnemer.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 13
1. Op alle overeenkomsten tussen AliusEnergy en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen AliusEnergy en afnemer en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.