• Vóór 12:30 uur besteld, morgen geleverd!*
  • Service voor, tijdens en na installatie
  • Online configuratie tools
  • Offertes, orders en facturen in één overzicht

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Alius

Download de PDF versie

Artikel 1 Definities

 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.        Afnemer: De opdrachtgever of koper die met Alius een Overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Alius een aanbieding doet of een levering van Producten en/of Diensten verricht.
2.       Algemene Voorwaarden: Deze algemene verkoopvoorwaarden.
3.       Diensten: alle door Alius aan Afnemer te leveren of geleverde diensten, waaronder die nader beschreven in de offerte of Overeenkomst.
4.       Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Alius en de Afnemer, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken en alle orders die Afnemer plaatst bij Alius.
5.       Producten: Alle door Alius aangeboden zaken en Diensten.
6.       Project: Diensten en Producten geleverd door AliusClimate B.V., handelend onder de naam Alius Industrie, ter uitvoering van een project.
7.       Alius: AliusEnergy B.V., handelend onder de naam Alius, Volthera en Aelex, gevestigd te Bergeijk en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 54262437 en/of AliusClimate B.V., handelend onder de naam Alius Industrie en Alius Industries, gevestigd te Eersel en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61116270 en/of aan hen gelieerde vennootschappen.
 
Artikel 2 toepasselijkheid
 
1.        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle – ook toekomstige – offertes, Overeenkomsten, brochures, prijslijsten en voorstellen, uitgebracht respectievelijk gesloten door Alius, en alle daaruit volgende handelingen tussen Alius en Afnemer, inclusief de precontractuele situatie tussen Alius en de Afnemer, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst. 
2.       De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en Overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde Afnemer, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op, reeds gedane offertes of gesloten Overeenkomsten.
3.       Wijzigingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen door Alius uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of Overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten, waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
4.       Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal en onlosmakelijk onderdeel van iedere order van de Afnemer voor de levering van Producten.
5.       De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Afnemer wordt door Alius uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
6.       Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst, komen de rechten van Alius op basis van deze Algemene Voorwaarden aan Alius toe onverminderd alle overige rechten op basis van de Overeenkomst en op basis van de wet.
7.       Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Alius en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
8.      De inhoud van deze Algemene Voorwaarden is de Afnemer bekend. De Afnemer heeft een exemplaar van de Algemene Voorwaarden ontvangen. 
9.       Alius is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard indien Alius niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van Alius dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest van Afnemer heeft ontvangen. 
 
Artikel 3 Offertes
 
1.        Alle offertes of andere aanbiedingen van Alius zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van 14 dagen. Indien het aanbod als bedoeld in de offerte niet binnen de termijn voor aanvaarding (geldigheidsduur van de offerte) wordt aanvaard, geldt het aanbod zoals vervat in de aanbieding als verworpen en is Alius gerechtigd de condities en de prijs zoals in de aanbieding opgenomen, te wijzigen. Indien een aanbod door Afnemer wordt aanvaard, heeft Alius het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding kosteloos te herroepen. In het geval het aanbod als vervat in de aanbieding niet door Afnemer wordt aanvaard, heeft Alius het recht om alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbod te doen bij Afnemer in rekening te brengen.              
2.       Een Overeenkomst komt eerst tot stand indien Alius schriftelijk (per email) heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van Afnemer te accepteren. Het bewijs van de totstandkoming van de Overeenkomst kan door partijen ook met andere middelen bewezen worden onder meer door het versturen van een proforma danwel factuur of doordat de Producten zijn geleverd aan de Afnemer.
3.       Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van Alius binden Alius niet, tenzij deze werknemers daartoe een volmacht hebben dan wel de afspraak schriftelijk door Alius wordt bevestigd.
4.       De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Alius slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk door Alius is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op door de Afnemer verstrekte informatie.
 
Artikel 4 Verplichtingen van alius
 
1.        In de Overeenkomst is nader uitgewerkt welke Producten door Alius  worden geleverd. 
2.       Alius neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het leveren van Producten in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, allemaal in overeenstemming met de goede praktijkstandaarden in de relevante branche en met behulp van ten minste redelijke inspanningen van Alius. 
3.       Alius zal Afnemer desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van werkzaamheden. Alius is gerechtigd werkzaamheden te doen verrichten door derden of onderaannemers, met dien verstande dat uitvoerende personen VCA gekwalificeerd moeten zijn.
 
Artikel 5 verplichtingen van afnemer
 
1.        Afnemer dient alle gegevens, die Alius nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren kosteloos, juist, op tijd en volledig aan Alius te overhandigen en op de door Alius gewenste manier. Alius kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat zij alle daarvoor noodzakelijke informatie van Afnemer heeft ontvangen. Afnemer is gehouden om Alius onverwijld schriftelijk te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. 
2.       Afnemer garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Alius ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden zijn en verklaart daarover rechtmatig te beschikken. 
3.       Afnemer draagt ervoor zorg dat Alius waar nodig bij de uitvoering van de Overeenkomst vrije toegang heeft tot terreinen, gebouwen of andere locaties waar Diensten moeten worden verricht en dat deze zich in de juiste staat bevinden voor het kunnen uitvoeren van werkzaamheden door Alius. 
4.       Afnemer is er verantwoordelijk voor en dient er op haar kosten voor zorg te dragen dat er tijdig over de voor de bouw, installatie, oplevering, gebruik en ontmanteling van de voor de Producten benodigde faciliteiten kan worden beschikt, waaronder nutsvoorzieningen (water, elektra) en bouwplaatsfaciliteiten.
5.       Afnemer draagt zorg voor alle voor het uitvoeren van werkzaamheden benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen.  
6.       Afnemer vrijwaart Alius voor alle schade en kosten, daaronder begrepen gederfde omzet en winst als gevolg van het niet, niet-tijdig of onvolledig kunnen uitvoeren van de Overeenkomst als gevolg van of in verband met het niet voldoen aan het bepaalde in dit artikel.
 
Artikel 6 Prijs en prijsaanpassing
 
1.        Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting, verpakkingskosten, in- en uitvoerrechten, andere heffingen van Nederlandse of buitenlandse overheden en eventuele vervoers- en/of emballagekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.       Alius stelt in beginsel ieder kwartaal een nieuwe prijslijst vast. De in de Overeenkomst of prijslijst opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opdracht geldende prijsbepalende factoren. Alius behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen na het tot stand komen van de Overeenkomst maar voor de levering, indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, waaronder maar niet beperkt tot energieprijzen, lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten, belastingen, heffingen en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook. 
3.       Alius stelt Afnemer tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover zij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren.
4.       Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in euro’s. Een hierdoor ontstaan valutaverlies zal geheel voor rekening van Afnemer zijn.
5.       Alius heeft het recht om zekerheid van Afnemer te vorderen voor het nakomen van (betalings)verplichtingen. Afnemer is verplicht om op eerste verzoek daartoe van Alius voldoende zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen te stellen. Alius is niet gehouden tot het betalen van rente op eventueel verstrekte zekerheid. 
 
Artikel 7 Betaling
 
1.        Alle betalingen dienen in beginsel plaats te vinden vóór levering van de Producten, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting, inhouding of verrekening, ook in faillissement, tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk andere betalingstermijnen zijn overeengekomen.
2.       Betaling vindt plaats ten kantore van Alius of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening. Afnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten. 
3.       Facturen worden geacht door Afnemer te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden indien Alius hiertegen niet binnen vijf dagen na de factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen. Betwisting van de juistheid c.q. bezwaar tegen een factuur heeft geen schorsing van de betalingsverplichting van Afnemer tot gevolg.
4.       Indien Afnemer niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is zij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Alius heeft zonder een nadere sommatie recht op de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) vanaf de vervaldag, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd het recht van Alius op nakoming, ontbinding en/of volledige schadevergoeding op basis van de wet. Ook moet Afnemer aan Alius alle (buiten)gerechtelijke invordering- en incassokosten van 15% over de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van 75 EUR betalen. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van de door Alius in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere adviseurs. Deze kosten worden door Alius berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als Alius meer kosten maakt, dan mag zij de daadwerkelijk gemaakte kosten bij Afnemer in rekening brengen. 
5.       De door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens op de opeisbare facturen waarbij de oudste facturen het eerst worden voldaan; zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.       Indien en voor zover Afnemer met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen Alius van Afnemer te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
7.       Alius behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen begrote prijs te verlangen.
 
Artikel 8 Beëindiging van de Overeenkomst
 
1.        Alius behoudt zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst geheel en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande mededeling aan Afnemer, op te schorten of geheel en/of gedeeltelijk te ontbinden, als: 
a. Afnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (tijdig) nakomt en Afnemer, nadat zij daartoe door Alius schriftelijk in gebreke is gesteld met een redelijke termijn voor herstel, nog steeds in gebreke blijft ter zake;
b.er sprake is van faillissement van Afnemer, Afnemer zelf haar faillissement aanvraagt, of zij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen;
c. er sprake is van een wezenlijke wijziging in de activiteiten en/of juridische en/of organisatorische organisatie van de Afnemer, Afnemer haar activiteiten staakt of sterk vermindert, het vrije beheer of een aanzienlijk gedeelte van haar vermogen verliest door bijvoorbeeld beslag, insolventie, onder curatele stelling of Afnemer onder versterkt toezicht wordt geplaatst; 
d.Afnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (tijdig) nakomt en nakoming onmogelijk is, een situatie als bedoeld in artikel 6:83 BW zich voordoet of een tekortschieten herhaalt dat eerder onderwerp was van een ingebrekestelling; 
e. Afnemer een wijziging in zeggenschap ondergaat; of
f.  Afnemer nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
2.       In deze gevallen wordt Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn alle vorderingen van Alius op Afnemer direct opeisbaar en geschiedt de ontbinding onverminderd Alius’ overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. Alius is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan Afnemer in geval van beëindiging van de Overeenkomst op grond van het bovenstaande. 
3.       Alius is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat Afnemer zekerheid voor een volgende betaling heeft gesteld. 
 
Artikel 9 Toestemming voor gebruik gegevens wederpartij en reclame
 
1.        De Afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig verstrekken van informatie aan de eindgebruikers onder meer ten aanzien van de mogelijkheden voor het gebruik van een monitor portaal. Alius is niet aansprakelijk voor enige schadeclaims die voortkomen uit het gebruik van een dergelijk portaal.
2.       Alius mag adverteren met de naam van Afnemer als klant van Alius voor zover dit promotionele doeleinden betreft.
 
Artikel 10 Levering en risico
 
1.        De levering geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de geaccepteerde offerte is vermeld danwel per mail door Alius is bevestigd. De levertijd wordt door Alius bij benadering vastgesteld. Overschrijding van een tijdsschema in de offerte geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Indien in de geaccepteerde offerte of andere correspondentie door Alius geen plaats van levering is vermeld, vindt levering plaats af magazijn.
2.       Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft Alius het recht de door haar te leveren Producten in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt. De kosten voor gefaseerde levering kan Alius in rekening brengen bij de Afnemer.
3.       Afnemer is verplicht de Producten die zij (op afroep) heeft besteld, af te nemen binnen 5 dagen na de dagtekening van de orderbevestiging. Bij Projecten geldt dat Afnemer verplicht is de Producten af te nemen binnen 5 dagen na een mededeling daartoe van Alius, een en ander in overeenstemming met de afspraken in de Overeenkomst en de planning van het Project als schriftelijk overeengekomen met Alius. Indien Afnemer de Producten niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat Afnemer daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is Afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Alius het recht de Producten vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van Afnemer te vervoeren naar en op te slaan op een door Alius vast te stellen plaats. Afnemer is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 15% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
4.       Indien de Producten binnen twee maanden na de aanbieding ter levering niet door Afnemer in ontvangst zijn genomen, is Alius gerechtigd de Overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren Producten te verkopen of terug te nemen. Alius is dan gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) alsmede de door Alius geleden omzet- en winstderving door te berekenen aan Afnemer. 
5.       Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren Producten komt voor rekening van Afnemer vanaf het moment van de levering.
6.       De kosten verband houdende met (na)levering van Producten, waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, het verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, emballage, takel-, laad- en loswerkzaamheden, zijn voor rekening en voor risico van Afnemer.
 
Artikel 11 Klachten en Retourzendingen
 
1.        De Afnemer is verplicht bij aflevering te onderzoeken of het geleverde Product beantwoordt aan de Overeenkomst. 
2.       Eventuele klachten van de Afnemer dient Afnemer binnen de volgende termijnen schriftelijk bij Alius in te dienen: 
a.        Klachten over onjuiste of onvolledige uitvoering van een opdracht: binnen tien werkdagen na levering;
b.       Klachten over een uiterlijk waarneembaar gebrek aan geleverde zaken: onmiddellijk na levering door schriftelijke mededeling vergezeld van foto’s; 
c.       Klachten over een niet-uitwendig zichtbaar gebrek aan geleverde Producten: binnen veertien kalenderdagen na levering door schriftelijke kennisgeving vergezeld van foto’s.       
3.       Indien de Afnemer de klachttermijn niet in acht neemt, wordt Afnemer geacht het geleverde te hebben aanvaard en vervalt elke aanspraak van Afnemer jegens Alius ter zake van gebreken aan de geleverde Producten, behoudens het bepaalde in artikel 14 inzake garanties. 
4.       Het indienen van een klacht ontslaat de Afnemer nooit van haar betalingsverplichtingen. 
5.       Indien een klacht naar het oordeel van Alius gegrond is, is Alius slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, dan wel tot herstel of vervanging van de gebrekkige Producten tegen teruglevering van de betrokken zaken of kan Alius de Afnemer een creditnota sturen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Alius. In geval van herstel of vervanging, zijn alle overige kosten verbonden aan installatie, waaronder arbeidskosten of andere met het herstel of vervanging verband houdende kosten, voor rekening en risico van Afnemer.
6.       Afnemer mag gebrekkige Producten slechts retourneren indien Alius daarmee schriftelijk heeft ingestemd en indien de gebrekkige Producten zich nog in de originele verpakking bevinden. De Afnemer is verplicht aanwijzingen van Alius omtrent het bewaren of retourneren van de Producten op te volgen. Deze retourzendingen zijn volledig voor rekening en risico van Afnemer.
7.       Indien Afnemer Producten retourneert, altijd enkel met instemming en bevestiging van Alius, berekent Alius hiervoor aan Afnemer 50 euro administratiekosten. 
8.      Indien voor een retourzending een datum en/ of tijdvak is aangegeven door Afnemer voor het ophalen van de Producten welke ophaaldatum door Alius is bevestigd, en de Afnemer is niet (tijdig) op locatie op deze aangegeven datum en/of tijdvak, dan is Alius gerechtigd hiervoor de werkelijk gemaakte kosten hiervoor door te berekenen aan Afnemer. 
 
Artikel 12 Emballage
 
1.        De emballage blijft eigendom van Alius. Afnemer dient deze emballage als een goed huisvader te beheren. Onder emballage wordt niet verstaan verpakkingsfolie, wegwerppallets en karton. Alius is gerechtigd om voor de emballage statiegeld in rekening te brengen. Alius neemt de emballage retour, mits in goede staat, tegen de prijs die aan de Afnemer in rekening is gebracht binnen een maand na de leveringsdatum.
2.       Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, is de Afnemer voor deze schade aansprakelijk en zal Alius de emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening brengen.
 
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

1.        Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van Afnemer, blijven de geleverde Producten eigendom van Alius, tot het moment dat Afnemer alle bedragen inclusief rente en kosten die zij uit hoofde van de Overeenkomst of anderszins aan Alius verschuldigd is, heeft voldaan. 
2.       Indien Alius vorderingen op Afnemer bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op Afnemer ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van Afnemer eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
3.       Zolang de eigendom van het geleverde niet op Afnemer is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.
4.       Zolang de eigendom van het geleverde niet op Afnemer is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van Alius voor deze te houden en te verzekeren tegen beschadiging en diefstal. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven.
5.       De Afnemer mag in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf de door Alius geleverde Producten gebruiken en vervreemden, maar niet bezwaren, mits de Afnemer de verkrijger op de hoogte stelt van het eigendomsvoorbehoud. 
6.       Alius heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het onder eigendomsvoorbehoud geleverde op kosten van en met volledige medewerking van Afnemer terug te nemen en op te slaan indien (de redelijke verwachting bestaat dat): 
d.       de Afnemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst of op enige andere grond, bijvoorbeeld in geval van niet-tijdige betaling;
e.       een derde beslag legt op enig eigendom of enige activa van de Afnemer;
f.         aan de Afnemer surseance van betaling wordt verleend; 
g.       het faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd of uitgesproken; of
h.       de Afnemer een betalingsregeling treft met een of meer van haar schuldeisers.

Artikel 14 Garantie

1.        Alius zal Producten leveren waarvan de omschrijving voldoet aan de in de Overeenkomst gestelde eisen. Behalve indien Alius en Afnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn Producten niet geschikt voor een bijzonder doel en bezitten zij niet bijzondere kwaliteiten en Alius zal ook niet aansprakelijk zijn voor een eventueel ontbreken van conformiteit van de Producten. 
Garantie bij door Alius gefabriceerde Producten (Aelex)
2.       Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en andere tussen Alius en Afnemer overeengekomen garantiebepalingen, garandeert Alius gedurende een in de Overeenkomst bepaalde periode dat de door Alius geproduceerde en geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Gebreken die zichtbaar zijn op het moment van levering vallen niet onder deze garantie. Alius geeft daarbij de volgende garantie: 
a.        Aelex montagesysteem voor pannendak: 20 jaar
b.       Aelex montagesysteem voor Damwand dak: 20 jaar
c.       Aelex montagesysteem voor Golfplaten dak: 20 jaar
d.       Aelex montagesysteem voor Gevelmontage: 20 jaar
e.       Aelex indak-montagesysteem: 20 jaar.
Garantie bij verkoop via groothandel
3.       Alius levert via haar groothandel Producten die zij van andere leveranciers heeft betrokken. De garantieaanspraken van Afnemer zijn in dat geval beperkt tot de garantie die de leverancier van de Producten in een specifiek geval daadwerkelijk verleent aan en nakomt jegens Alius.
Garantie voor Diensten 
4.       Alius garandeert dat alle Diensten voldoen aan de in de Overeenkomst gestelde eisen, allemaal in overeenstemming met de goede praktijkstandaarden in de relevante branche en met behulp van ten minste redelijke inspanningen van Alius. Alius garandeert de mate van vaardigheid en zorg te betrachten die redelijkerwijs mag worden verwacht van een gerenommeerde, bekwame en redelijk ervaren partij die zich bezighoudt met dergelijke activiteiten. Deze garantie geldt voor 14 dagen na de levering van de Diensten.
5.       Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en dit artikel 14, vallen onder de garantie in ieder geval niet - en kan Afnemer geen aanspraak maken op de garantie bij - gebreken die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: 
a.        het niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsvoorschriften en montagehandleiding
b.       verkeerd gebruik van de Producten of gebruik van de Producten anders dan voor het beoogde normale gebruik of onoordeelkundige opslag;
c.       normale slijtage;
d.       montage, afstelling, installatie en/of reparatie van de Producten door de Afnemer of derden, anders dan door een door Alius geautoriseerde e-installateur dan wel w-installateur; 
e.       beschadiging aan de plaats waarop de Producten geïnstalleerd zijn;
f.         elektrische schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de goederen of blootstelling aan stroomstoten, overspanning, bliksem, brand, water, ongedierte, breukschade of enig ander onheil van buitenaf; 
g.       de toepassing door Alius van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard en kwaliteit van gebruikte materialen;
h.       op verzoek van Afnemer toegepaste of ter bewerking verstrekte zaken, materialen en/of methoden. 
i.         Producten waarvan de merknaam, type en/of serienummer zijn gewijzigd of onleesbaar zijn gemaakt anders dan door Alius aangebrachte of veroorzaakte wijzigingen;
j.         Producten die zijn geïnstalleerd op mobiele installaties zoals (woon)units, voertuigen, schepen of offshore;
k.        glasbreuk en/of beschadigingen aan de rand van de zonnepanelen, verkleuring door schimmel of mosgroei; 
l.          het niet tijdig melden van een storing door Afnemer aan Alius;
m.     onvoldoende draagvermogen van de dakconstructie;
n.       Bij Projecten: constructieberekeningen ten behoeve van de ondersteuning voor de warmtewisselaar en toe- en afvoerkanalen op het dak;
o.       Bij door Alius gefabriceerde Producten (Aelex): (i) enige verandering van het Aelex PV-bevestigingssysteem ongeacht of deze is veroorzaakt door zon, condensatie, zure regen (regen waarin zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) of vluchtige organische stoffen (VOS) zijn opgelost), zout water of enige andere conditie met corroderend of materiaal-aantastend effect, en (ii) veroudering van de foamband door UV-straling, waarbij Alius het advies geeft de foamband steeds na 10 jaar te vervangen.
6.       Alius zal – ter vrije keuze van Alius – de defecte Producten die onder de garantie vallen herstellen of vervangen in ruil voor terugzending van de betreffende Producten, dan wel een prijsvermindering geven of een creditnota sturen.  
7.       Afnemer moet de Producten op eerste verzoek daartoe ter beschikking stellen aan Alius, waarbij de Afnemer de vracht vooruitbetaalt.  Partijen zullen de kosten van retourzendingen in goed onderling overleg verdelen, een en ander afhankelijk van het type Product dat door de Afnemer retour wordt gezonden. De kosten van arbeid verbonden aan herstel of vervanging zijn voor rekening en risico van de Afnemer.
8.      Vervanging of herstel door Alius van defecte Producten die onder de garantie vallen zal nooit leiden tot een verlenging van de initiële garantietermijn. 
9.       Indien Alius overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het geleverde of tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom, kan zij het voordeel van het tijdelijke gebruik door Afnemer verrekenen. 
10.   De garantie vervalt indien de Afnemer haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt. 
11.      Een beroep op de garantiebepaling ontslaat de Afnemer niet van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. 
12.    Behalve als expliciet vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, geeft Alius geen garantie, expliciet of impliciet, van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot enige garantie met betrekking tot de inkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, een garantie tegen een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, hetzij uitdrukkelijk of impliciet door de wet (conformiteit), handelswijze, uitvoeringswijze, handelsgebruik of anderszins. Afnemer bevestigt dat zij bij het aangaan van de Overeenkomst niet heeft vertrouwd op enige andere garantie van Alius dan de garantie zoals uitdrukkelijk opgenomen in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en Afnemer heeft bij het aangaan van de Overeenkomst rekening gehouden met het ontbreken van enige garantie.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1.        Alius is enkel jegens Afnemer aansprakelijk indien Afnemer aantoont dat zij schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Alius die bij zorgvuldig handelen zou zijn voorkomen en enkel voor de directe schade die het directe en rechtstreekse gevolg is van die wezenlijke fout, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Alius.
2.       Alius is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot, gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van relaties o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen, etc., hoe dan ook genaamd en door wie dan ook geleden.
3.       Indien Alius ondanks het bepaalde in dit artikel door Afnemer aansprakelijk wordt gehouden voor door Afnemer geleden schade, is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot (i) maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Alius wordt uitgekeerd ten aanzien van de betreffende gebeurtenis óf – indien door Alius geen verzekering is afgesloten – (ii) het bedrag het bedrag dat Alius van Afnemer ontvangen heeft voor de Producten. 
4.       Alius is niet aansprakelijk voor gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door Afnemer voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door Afnemer voorgeschreven constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door Afnemer voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon. Alius is ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de eindgebruiker of degene die toegang heeft genomen tot de Producten.
5.       Alius mag een verplichting tot vergoeding van schade altijd verrekenen met de niet betaalde facturen en daaruit voortvloeiende rente en kosten. 
6.       Afnemer vrijwaart Alius tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Alius en Afnemer.
7.       De beperking van de aansprakelijkheid is evenzeer van toepassing voor werknemers van Alius en voor door Alius voor de uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde derden.
8.      Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één jaar na de dag waarop Afnemer bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Alius voor die schade.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

1.        Afnemer erkent dat Alius de enige en exclusieve rechthebbende is met betrekking tot alle aanspraken op huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten in relatie tot haar Producten, alle (krachtens de Overeenkomst en/of in opdracht van Afnemer) ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde dan wel gebruikte gegevens, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, software, bestanden, modellen, documenten, waaronder maar niet beperkt tot aanbiedingen, offertes, toelichtingen, vragenlijsten en protocollen (de Intellectuele Eigendomsrechten).
2.       De Intellectuele Eigendomsrechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, octrooien, gebruiksmodellen, aanvullende beschermingscertificaten, handels- en dienstmerken, modelrechten, handelsnamen, dienstnamen, auteursrechten, rechten in de vorm van auteursrechten, geografische aanduidingen, huurrechten, uitleenrechten, morele rechten, databankrechten en domeinnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de Overeenkomst. 
3.       Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst houden geen overdracht van enig (intellectueel  eigendoms-)recht in. 
4.       Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden om enige Intellectuele Eigendomsrechten, al dan niet met inschakeling van derden, ter beschikking te stellen aan een derde, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van Alius daartoe is ontvangen. 
5.       In het geval een derde partij inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van Alius, zal Afnemer Alius daar onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte stellen. Afnemer zal op eerste verzoek van Alius alle documentatie en informatie met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten verstrekken en alle verzochte medewerking verlenen. Afnemer is niet gehouden om Alius te vrijwaren in verband met aanspraken in relatie tot de Intellectuele Eigendomsrechten. 
 
Artikel 17 Overmacht
 
1.        Overmacht houdt in dat Alius haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de redelijke invloedssfeer van Alius ligt. Onder overmacht vallen situaties waaronder, maar niet beperkt tot, brand, diefstal, waterschade, atoomkernreacties, natuurrampen, noodweer, oorlog en oorlogsdreiging, (bio)chemische wapens, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, oproer, onrust op grond sociale of ideologische meningsverschillen, molest, werkstakingen, werkuitsluitingen, bedrijfsbezettingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, bedrijfsstoringen in het bedrijf van Alius, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, in- of uitvoerbeperkingen, transportproblemen, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een derde van wie Alius producten of diensten betrekt.
2.       Indien zich een overmachtssituatie voordoet, is Alius niet aansprakelijk voor enige schade van Afnemer en is Alius gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Alius weer in staat is haar werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten. 
3.       Indien er zich aan de kant van Alius een overmachtssituatie voordoet die gedurende twee maanden heeft voortgeduurd, is Alius gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Alius op betaling door Afnemer voor reeds door Alius verrichte prestaties voordat sprake was van de overmachtssituatie. De genoemde termijn van twee maanden zal niet gelden indien het van Alius in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de Overeenkomst na het intreden van de overmachtssituatie nog langer voortduurt. In geval van beëindiging heeft Afnemer nooit recht op enige schadevergoeding. 
 
Artikel 18 Bescherming persoonsgegevens
 
1.        Alius verzamelt en verwerkt informatie over Afnemer en haar functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van Afnemer (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie die Alius met Afnemer heeft en de uitvoering van de Overeenkomst. Afnemer stemt er mee in dat Alius de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden. Afnemer stemt er ook mee in dat Alius persoonlijke gegevens bekendmaakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Afnemer stelt Alius in verband met het bepaalde in dit artikel schadeloos en vrijwaart Alius ter zake van vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigen en/of toezichthouders en autoriteiten.   
 
Artikel 19 Geheimhouding
 
1.        Afnemer is gehouden alle vertrouwelijke informatie – zowel mondeling als schriftelijk – betreffende de Overeenkomst, de aanbieding, Alius, de Producten, inclusief maar niet beperkt tot de (inhoud van de) voorstellen, offertes, dan wel andere schriftelijke uitingen die ter hare kennis zijn gekomen ingevolgde de Overeenkomst en haar werkzaamheden geheim te (doen) houden, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben en noch in zijn geheel dan wel in delen openbaar te (laten) maken, in de ruimste zin des woords. 
2.       Onder vertrouwelijke informatie valt: 
a.        het sluiten van de Overeenkomst, de aanbieding, Producten en de inhoud daarvan;
b.       in het kader van de samenwerking ontwikkelde of tot stand gekomen informatie; 
c.       informatie die geheim is in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
d.       informatie die handelswaarde bezit omdat zij geheim is; en
e.       informatie die door degene die daar rechtmatig over beschikt is onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden om deze geheim te houden. }
3.       Als het onrechtmatig verkrijgen van vertrouwelijke informatie wordt niet beschouwd het verkrijgen van vertrouwelijke informatie door middel van: 
a.        onafhankelijke ontdekking of onafhankelijk ontwerp; 
b.       observatie, onderzoek, demontage of testen van een product of voorwerp dat ter beschikking van het publiek is gesteld of dat op een rechtmatige manier in het bezit is van degene die de informatie verwerft en niet gebonden is aan een rechtsgeldige verplichting het verkrijgen van de vertrouwelijke informatie te beperken;
c.       uitoefening van het recht van werknemers of vertegenwoordigers daarvan op informatie en raadpleging in overeenstemming met het recht van de Europese Unie of met bepalingen bij of krachtens de wet of met nationale praktijken; of
d.       iedere andere praktijk die, gezien de omstandigheden, in overeenstemming is met eerlijke handelspraktijken; en
e.       het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken dat op grond van het recht van de Europese Unie of bepalingen bij of krachtens de wet vereist of toegestaan is. 

Artikel 20 Toepasselijk recht en forumkeuze
 
1.        Op alle Overeenkomsten tussen Alius en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. 
2.       Alle geschillen welke voortkomen uit de Overeenkomsten tussen Alius en Afnemer en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, onverminderd het recht van Alius om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarin Afnemer is gevestigd.
 
Artikel 21 Overige bepalingen
 
1.        Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Overeenkomst, zijn de rechten van Alius uit hoofde van de Overeenkomst in aanvulling op, en onverminderd de overige rechten die Alius ter beschikking staan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving. 
2.       Afstand van recht door Alius kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien Alius enige van haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van de Overeenkomst.
3.       Afnemer is niet gerechtigd om rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden. Dit beding is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW en heeft goederenrechtelijke werking.
Alius is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen. Afnemer geeft hierbij al bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan contractoverdracht. Alius is gerechtigd de rechten uit de Overeenkomst te bezwaren dan wel te cederen.